ACTING CLASS

posted on 10 Mar 2012 13:42 by centerstagestudio

ACTING CLASS   เรียนการแสดงกับครูมืออาชีพ ประสบการณ์สอนการแสดงมากกว่า 10 ปี    

นำทีมโดย ครูตุ้ย วริยา  ขัติพิบูลย์ ดัชชีเกิร์ล 2006 

ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมาย 

หลักสูตรการแสดง เน้นการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นทางการแสดงอย่างมีหลักวิชาการ

อันประกอบด้วย การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การใช้จินตนาการ ความเชื่อ การเคลื่อนไหวร่างกาย

และการใช้เสียงในการแสดง การวิเคราะห์ตัวละคร การตีความบทละคร การแสดงละครในหลากหลาย

มุ่งเน้นการนำความรู้ในชั้นเรียนไปใช้ในการทำงานจริง 

และถ้าหากคุณต้องการการติวเข้มเพื่อไปคัดเลือกตัวแสดง ประกวดในเวทีต่างๆ

หรือสอบการแสดงเข้าสาขาการแสดงในมหาวิทยาลัย ในระยะเวลาที่มีจำกัด

คุณกำลังต้องการ "Acting Coach"ส่วนตัวเพื่อดูแลคุณอย่างใกล้ชิดในทุกๆ เรื่อง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทการแสดง ทัศนคติในการแสดง

และบุคลิกภาพของคุณทุกหลักสูตรเรียนตรงจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคคลิกภาพ CENTER STAGE STUDIO
78/441 อาคารชุดลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา ถ.พระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :: 02-163-1161 , 084-387-1315
E-mail :: thecenterstage@gmail.com
Facebook ::  http://www.facebook.com/CenterStages 

Comment

Comment:

Tweet