Ballet and Modern Jazz

posted on 10 Mar 2012 12:23 by centerstagestudio

สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคคลิกภาพ Center Stage Studio

รับรองมาตราฐานวิชาศิลปะการเต้น ตามมาตราฐานสากลจากสหพันธ์สมาคมการเต้นรำนานาชาติ 

ประเทศออสเตรเลีย Federal Association of Teacher of Dancing (F.A.T.D)

- BALLET หลักสูตร F.A.T.D (Federal Association of Teacher of Dancing) จากประเทศออสเตรเลีย

- MODERN JAZZ หลักสูตร F.A.T.D (Federal Association of Teacher of Dancing) จากประเทศออสเตรเลีย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคคลิกภาพ CENTER STAGE STUDIO
78/441 อาคารชุดลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา ถ.พระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :: 02-163-1161 , 084-387-1315
E-mail :: thecenterstage@gmail.com
Facebook ::  http://www.facebook.com/CenterStages 

 

 

Comment

Comment:

Tweet